2024.04.24, Szerda

NAV tájékoztatás a magánfőzés szabályainak változásával összefüggő feladatokról

2016.01.18. 08:32

Hirdetés

Tájékoztatás az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény módosította a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseiről.

A változásokkal összefüggésben jelentkező feladatokkal kapcsolatosan a következőkről tájékoztatnak és kérik a segítséget, hogy az alábbiak a vonatkozó jogi rendelkezéseknek megfelelően, egymás munkáját segítve és támogatva tudjon működni.

A főbb változások és az azt segítő intézkedések a NAV vonatkozásában az alábbiak szerint alakul:

Párlat adójegy bevezetésével kapcsolatos intézkedések

A párlat adójegy egy a magánfőző nevére kiállított, sorszámozott, papír alapú, vagy elektronikus vámhatósági igazoló szelvény, ami 1 liter magánfőzött párlat után 700 forint jövedéki adó megfizetését, valamint ellenőrzéskor darabonként 1 liter párlat eredetét igazolja. Formailag, illetve felhasználását tekintve nem azonos a zárjeggyel, adójeggyel.

Párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére.

A párlat adójegy után fizetendő jövedéki adót (adójegyenként 700 forint) a 942 jelzésű NAV egyéb termékek jövedéki adója elnevezésű 10032000-01037313-00000000 számú bevételi számlára kell a magánfőzőnek befizetni. A magánfőzőnek a 2016. évi első igényléskor legalább 3.500,- forintot kell megfizetnie (tárgyévben első alkalommal legalább 5 db adójegyet kell igényelni).

A befizetést teljesítő magánfőző későbbi azonosításának érdekében mind a készpénz-átutalási megbízás, mind az átutalás közlemény rovatában szükséges a magánfőző adóazonosító jelének feltüntetése.

Amennyiben a magánfőző a tárgyévben valamilyen okból nem állít elő párlatot, vagy a tervezettnél kevesebb párlatot állít elő és az igényelt és szabályszerűen átvett párlat adójegyet nem használja fel abban az esetben a megfizetett jövedéki adó nem igényelhető vissza.

Párlat adójegy igénylés benyújtásával és feldolgozásával kapcsolatos intézkedések

A párlat adójegy igénylést formanyomtatvány felhasználásával a magánfőző a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani.

A Jöt. 64. § (6) bekezdésének módosítása kapcsán ezért egy új elektronikus nyomtatvány kerül bevezetésre „NAV_J27 - Magánfőzők párlat adójegy megrendelése" néven (továbbiakban: párlat adójegy megrendelő), amely elektronikusan és papír alapon egyaránt benyújtható (írásban személyesen, postai úton, telefaxon, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül) a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére.

A párlat adójegy megrendelő beszerezhető a megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá - 2016. január 1-től - letölthető lesz a NAV internetes honlapjáról elektronikus, illetve pdf formátumban is (a megyei/fő városi adó- és vámigazgatóságainál történő személyes átvételi lehetőség megteremtése érdekében kérem a párlat adójegy megrendelő megfelelő példányszámú nyomtatását).

Az Egységes Képviseleti Nyilvántartás 2016. január 1-jei bevezetését követően a magánszemélyek - ügyfélkapus jogosultságuk birtokában - előzetes vámhatósági regisztráció nélkül is be tudják nyújtani beadványaikat.

Magánfőzés szabályainak ellenőrzése, jogkövetkezmények

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését - az önkormányzati adóhatóság jár el.

A magánfőzött párlat jogsértő értékesítésén túl továbbra is a vámhatóság jogosult az eljárás lefolytatására amennyiben:
a) a párlatot előállító természetes személy nem töltötte be a 18. életévét,
b) a természetes személy nem minősül gyümölcstermesztőnek,
c) a párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezés űrtartalma a 100 litert meghaladja.

Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést elkobozza és megsemmisítésre átadja az állami adó- és vámhatóságnak, ha a jövedéki ügyben jogerősen - a 2016. január l-jén hatályos - Jöt. 116/C. § szerinti bírság kerül kiszabásra.

Párlat megsemmisítésére vonatkozó szabályok

Amennyiben az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot. Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy a magánfőző tett-e bejelentést a többletmennyiségről.

Abban az esetben, ha a magánfőző a bejelentést elmulasztotta, fel kell szólítani, hogy tegyen eleget a többletmennyiség megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének és az illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósággal egyeztesse a többletként előállított párlat megsemmisítésének helyét, időpontját és módját.

Párlattal kapcsolatos egyéb szabályok

A magánfőzött párlat továbbra is kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, illetve kizárólag alkoholtermék-adóraktár (italgyár, szeszfőzde) részére értékesíthető.

Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani. Ez a szabály vonatkozik az egy háztartáson belül élőkre is.

Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves 86 liter mennyiségi korlát szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

2016. magánfőzésben előállított párlat utáni adózási szabályok

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben magánfőzés keretében előállított párlat után 2016. január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és a bevallással együtt az éves átalányadót (1.000,- forint) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság részére. Az illetékes önkormányzat a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot.

A fentiekkel kapcsolatosan kérem szíves tudomásul vételét valamint intézkedését az illetékességi területe alá tartozó a magánfőzők részére történő tájékoztatást megtétele felől.

Tájékoztat továbbá, hogy a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés, probléma merülne fel, úgy az alábbi elérhetőségeken szívesen állnak az Önök, illetve a magánfőzők rendelkezésére:
- NAV Bács-kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság 6000. Kecskemét, Kuruc krt. 14. Telefon: 76/513-100; Fax: 76/513117; e-mail cím: [email protected];
ügyfélfogadási rend: hétfőtől-péntekig: 8:00-12:00 óráig
- NAV Bács-kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság Kiskőrösi Kirendeltségi Főosztály 6200. Kiskőrös, Kossuth L. u. 59. ; Telefon: 78/311-470; Fax: 78/414-070; e-mail cím:bacsvpig.szt.kisk@,nav.gov.hu;
ügyfélfogadási rend: hétfőtől-csütörtökig 7:30-16:00 pénteken 7:30-13:30 óráig
- NAV Bács-kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság Bajai Kirendeltségi Főosztály 6500. Baja, Csermák Mihály tér 15.; Telefon: 79/423-753; Fax: 79/425-563; e-mail cím:[email protected];
ügyfélfogadási rend: hétfőtől-csütörtökig 7:30-16:00 pénteken 7:30-13:30 óráig

forrás: kecskemet.hu

fotó: roszke.hu

Galéria

Megyemagánfőzésjövedéki termékpárlatdesztillálóberendezés