2022.12.05, Hétfő

Tájékoztatás az építésügyi szabályozások változásairól

2016.01.26. 08:24

Hirdetés

Az építkezni szándékozók figyelmébe ajánlják a 2016. január 1-én megjelenteket. Nagyon oda kell figyelni, hogy a bejelentések időben, helyes adatokkal kitöltve érkezzen meg a hatósághoz. Fontos, a visszaigazolás megérkezése, az esetleges hiánypótlások megtétele. A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépületek építésére vonatkozó szabályok 2016. január 1. hatállyal megváltoztak a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015.(XII.29.) Korm. rendelet hatályba lépésével.

Ezzel kapcsolatban az alábbiakra hívják fel figyelmüket.

A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozóan az építtetőnek nem építési engedély iránti kérelmet kell benyújtania, hanem az építési tevékenység kivitelezésének tervezett megkezdése előtt legalább tizenöt nappal ún. egyszerű bejelentést kell tennie az ingatlan helye szerint illetékes elsőfokú építésügyi hatósághoz.

Az egyszerű bejelentés megtétele építtetőnek díjmentes.

Az egyszerű bejelentés az alábbiakat tartalmazza:
- az építtető nevét és lakcímét, szervezet esetén a megnevezését és székhelyének megjelölését,
- az építési tevékenységgel érintett telek címét és helyrajzi számát,
- az építészeti-műszaki tervező (beleértve a szakági tervezőt is) nevét, elérhetőségét, kamarai névjegyzéki bejegyzésének számát,
- számított építményértéket az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint meghatározva,
- építtető aláírását,
- a bejelentés mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentációt (jelen tájékoztató melléklete)

Hiányos egyszerű bejelentés esetén az építésügyi hatóság nyolc napon belül tájékoztatja az építtetőt, hogy a hiányos egyszerű bejelentése nem minősül a jogszabályban foglaltaknak megfelelő egyszerű bejelentésnek, az építtető a hiányos egyszerű bejelentése alapján építési tevékenységet nem végezhet. Az építésügyi hatóság egyúttal tájékoztatja építtetőt, hogy az építési tevékenység hiánytalan egyszerű bejelentés nélküli folytatása szabálytalan építési tevékenység, építésrendészeti eljárást von maga után, melynek végső következménye az épület átalakítása, lebontása, vagy a kormányrendeletben meghatározott építésügyi bírság. Egyúttal építtető tájékoztatást kap az egyszerű bejelentése vagy melléklete hiányairól. Az egyszerű bejelentés esetén hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség. Hiányos egyszerű bejelentés esetén építési tevékenység végzéséhez újabb egyszerű bejelentést kell tennie építtetőnek, melyhez valamennyi mellékletet csatolnia kell.

Hiánytalan egyszerű bejelentés esetén építtető építési tevékenységet az egyszerű bejelentés benyújtását követő naptól számított tizenöt napos határidő elteltét követően végezhet az építési naplóval kapcsolatos szabályokra figyelemmel. Az egyszerű bejelentéstől számított tíz éven belül kell a lakóépületet felépíteni és megkérni a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt.

Az építésügyi hatóság az egyszerű bejelentésre eljárást nem folytat, a tervdokumentáció tartalmának szakszerűségét nem vizsgálja, annak szakszerűségéért a tervező felelős.

Az egyszerű bejelentés szakmai és hatósági ellenőrzését a Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály építésfelügyelete látja el.

A kivitelezés során az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérést 15 nappal az eltérés megvalósítását megelőzően ugyanúgy egyszerű bejelentéssel be kell jelenteni az építésügyi hatósághoz.

Egyszerű bejelentés hiányában, az egyszerű bejelentési dokumentációtól eltérően, valamint a hiányos egyszerű bejelentés alapján folytatott kivitelezés szabálytalan építési tevékenység, mely építésrendészeti következményeket von maga után.

A kivitelezésre alkalmas építészeti-műszaki tervdokumentációt jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el. Építtetőnek az egyszerű bejelentéshez az új lakóépületre készült építészeti-műszaki tervdokumentáció alapján a tervező által készített szűkebb - jogszabályban meghatározott - műszaki tartalmú, jelen tájékoztató mellékletében foglalt elektronikus formában elkészített egyszerű bejelentési dokumentációt kell benyújtania.
A tervező felel az általa készített építészeti-műszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is) műszaki tartalmának szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő tartalmáért, a terv szakszerűségéért, az építési előírásoknak való megfelelőségéért.

Az egyszerű bejelentést az Országos Építésügyi Nyilvántartás használatával kell benyújtani. Az „Egyszerű bejelentés” elektronikus benyújtásának lehetősége 2016. január 1. napjától biztosított az ÉTDR (építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer) igénybevételével. Az építési engedélyezési eljáráshoz hasonlóan az egyszerű bejelentést az építtető meghatalmazásából a tervező is benyújthatja az ÉTDR rendszeren keresztül. Ebben az esetben az egyszerű bejelentés benyújtásakor a meghatalmazást is csatolni kell.

Tekintettel arra, hogy 2016. január 1-jét követően esik egyszerű bejelentés alá a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű lakóépület építése, így a korábban kiadott építési engedély alapján épülő új lakóépületek esetében az építési engedélytől eltérni csak módosított építési engedély alapján lehet, valamint ezek használatba vétele is csak az építésügyi hatóság használatbavételi engedélye vagy használatbavételi tudomásulvétele alapján történhet.

A lakóépületek vonatkozásában 2016. január 1. napjától továbbra is a hatóság építési engedélye alapján építhetők a 300 m2 feletti összes hasznos alapterületű lakóépületek, valamint a meglévő lakóépületek építési engedély alapján bővíthetők, meglévő épületek tetőtere építési engedély alapján építhető be.

Dr. Határ Mária
jegyző

 

Melléklet:
1. melléklet a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az egyszerű bejelentési dokumentáció tartalma

1. Helyszínrajz M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:
a) helyi építési szabályzat szerinti építési hely és építési mód feltüntetése,
b) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai és meglévő építményei földhivatali adatszolgáltatás alapján,
c) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok meglévő és tervezett domborzata, növényzete,
d) a tervezett épület tetőidommal, csapadékelvezetés módjának feltüntetésével,
e) a tervezett építmények,
f) a tervezett tereprendezés, térburkolatok és felszíni vízelvezetés,
g) a tervezett és meglévő közműcsatlakozások helye és kapacitása,
h) a tervezett közterület-csatlakozás,
i) az égéstermék-elvezető rendszerek feltüntetése,
j) vízszintes és magassági méretezés,
k) az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.
2. Utcakép M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:
a) utcafronttal párhuzamosan felvett utcahosszmetszet lejtésekkel,
b) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai és meglévő épületei, építményei homlokzattal földhivatali adatszolgáltatás, helyszíni felmérés és/vagy fotódokumentáció alapján,
c) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok meglévő és tervezett domborzata, növényzete, tereptárgyai helyszíni felmérés és/vagy fotódokumentáció alapján,
d) a tervezett épület utcafronti tervezett nézete a tervezett színekkel és anyagokkal, kerítéssel,
e) vízszintes és magassági méretezés,
f) az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.
3. Nézetrajzok M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:
a) a tervezett épület szomszédok felé forduló homlokzatai egész telken átmenő terepmetszettel,
b) a tervezett növényzet, térburkolatok,
c) a tervezett tereprendezés,
d) vízszintes és magassági méretezés,
e) az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.
4. Műszaki leírás, amely tartalmazza a következőket:
a) tervezői nyilatkozat az alapvető követelményeknek való megfelelőségről,
b) az építési telek terheléseinek összefoglalása,
c) beépítési %, épületmagasság, összes hasznos alapterület,
d) anyagok, színek ismertetése,
e) leírás a környezethez való illeszkedés bemutatásával,
f) helyiséglista és terület-kimutatás,
g) közműellátás ismertetése,
h) gépészeti rendszerek összefoglaló leírása,
i) az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.

forrás: kecskemet.hu

fotó: kecskemet.blog.hu

Galéria

Megyeépítkezésbejelentéshiánypótláslakóépületdokumentáció