2023.03.29, Szerda

Kiskunhalas pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése

2016.01.28. 13:08

Az Állami Számvevőszék lezárta Kiskunhalas város pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzését. A számvevőszéki jelentés szerint 2011-2013 között az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya nem volt biztosított. A pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok és a költségvetési tervezés területén hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés. A vagyongazdálkodás szabályozása, a vagyon nyilvántartása, továbbá a vagyonváltozást eredményező döntések végrehajtása során nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el.  

Bács-Kiskun megyében a Duna-Tisza közén fekvő 29 ezres lakónépességű város gyönyörű természeti környezettel bír, területe régóta lakott. Az önkormányzat 2013-as költségvetési bevételei mintegy 8,1 Mrd Ft-ot, költségvetési kiadásai több mint 7,1 Mrd Ft-ot tettek ki, 2013. év végi vagyona pedig meghaladta a 28,1 Mrd Ft-ot.  

A 2011-2013. évekre kiterjedő ellenőrzés keretében az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megállapította, hogy az erőforrásokkal való szabályszerű gazdálkodás érdekében a 2011. évben nem rendelkeztek a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrenddel, a reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, valamint a vezetékes és rádiótelefonok használatát előíró belső szabályzatokkal. A gazdálkodási szabályzatban nem szabályozták a gazdálkodási jogkörök gyakorlását végző személyek kijelölésének rendjét. A 2013. évi költségvetés előkészítése során a jogszabályi előírások ellenére külső finanszírozású működési hiányt terveztek. A költségvetési beszámolókat a 2013. évi beszámolóban feltárt hiba kivételével az ellenőrzött években a jogszabályokban meghatározott tartalommal és határidőig elkészítették.  

A pénzügyi egyensúly 2011-2013. között a saját hatáskörben megtett bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedések, valamint a feladatellátásban bekövetkezett változások pozitív hatása ellenére nem volt biztosított. A fizetőképességet folyamatos folyószámlahitel és munkabér-megelőlegezési hitel igénybevételével biztosították. Az adósságkonszolidáció hatására a lejárt szállítói tartozások állománya a 2011. év végi 84,0 millió Ft-ról a 2013. év végére 5 millió Ft-ra csökkent. Az ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzatnál a pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázatok beazonosítása, felmérése elmaradt, azok mérséklésére nem intézkedtek.  

A vagyongazdálkodás szabályozási kereteinek kialakítása során nem határozták meg a vagyonkezelői jog ellenértékének és az ingyenes átengedésnek a részletes szabályait. A számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanvagyon, az ingatlanvagyon-kataszter ingatlan adatlapjainak, valamint a földhivatali ingatlan-nyilvántartás adatainak egyezőségét nem biztosították. A könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források leltárral való alátámasztása nem szabályszerűen történt, továbbá a gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedések év végi értékelését nem végezték el teljes körűen. A vagyonváltozásokat eredményező döntéseknél nem minden esetben tartották be a vagyonrendeletben foglaltakat, továbbá részben tettek eleget a jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségeknek. Az Önkormányzat a gazdálkodása során nem biztosította maradéktalanul az átláthatóság és az integritás érvényesülését. 

Az ÁSZ jelentésében szereplő javaslatok alapján a polgármesternek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.  

forrás: Állami Számvevőszék

fotó: 24.hu

Galéria

KiskunhalasKiskunhalastörvénypénzügyvagyonszabály