2020.07.16, Csütörtök

Ez sok mindent megmagyaráz: GAZDASÁGI VEZETŐT KERES A KECSKEMÉTI SZÍNHÁZ

2016.01.06. 06:00

Pályázati felhívás.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kecskeméti Katona József Színház gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. 02. 01. - 2021. 01. 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Katona József tér 5.

 

kecskemeti

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős a költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységéért: a költségvetési tervezésért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátásáért, a pénzügyi és számviteli rend kialakításáért és karbantartásáért, a költségvetési szerv működtetéséért, a használatában lévő vagyon védelméért, hasznosításáért.

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
 Egyetem, vagy főiskola, felsőoktatásban szerzett végzettség és okleveles könyvvizsgálói, vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés és az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat (368/2011. /XII.31./ Korm. rendelet 12. §). A pályázónak szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására - könyvviteli szolgáltatás végzésére - jogosító engedéllyel.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 költségvetési szervnél gazdasági munkakörben szerzett, vagy gazdasági vezetői gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, pályázó nyilatkozata: személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról, a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségről, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Színház igazgatója nyújt, a 76/501-170 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19.065-15/2015. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.


 Személyesen: Cseke Péter igazgató, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Katona József tér 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.kecskemet.hu - 2015. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kecskemét.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

2015. december 28.

Forrás: szinhaz.hu

Galéria

KecskemétKecskeméti Katona József Színház gazdasági vezető