2023.04.01, Szombat

Pályázható három kecskeméti lakás bérleti joga

2016.02.05. 08:21

Kecskeméten egy a Petőfi Sándor utcában, és két, a Téglás utcában lévő önkormányzati lakás bérleti jogára írtak ki pályázatot. A megfelelően kitöltött formanyomtatványokat, a pénzügyi fedezetet igazoló papírokat február 15-ig kell benyújtani a KIK-FOR Kft. irodájában. Itt további felvilágosítással is állnak az érdeklődők rendelkezésére. A lakások várhatóan már március 1-től beköltözhető átadással.

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi költségalapú bérlakások bérleti jogának megszerzésére:

Petőfi Sándor u. 18-20. VIII/810. (35 m²) Várhatóan 2016. március 1-i birtokbaadással
Téglás u. 7/C. fszt. 4. (42 m²) Várhatóan 2016. március 1-i birtokbaadással
Téglás u. 7/A. I/8. (50 m²) Várhatóan 2016. március 1-i birtokbaadással

A pályázat benyújtására rendszeresített formanyomtatványokat átvenni és azokat benyújtani 2016. február 1-től 2016. február 15-ig lehet a KIK-FOR Kft Ingatlankezelési Részlegnél a Kecskemét, Csányi J. krt. 14. I. em. 117. helyiségében.

A kitöltött pályázatokat kérjük a mellékelt borítékban SZEMÉLYESEN leadni. Kérjük, a borítékra ne írjanak se nevet, se címet.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó személyi adatait, lakcímét
- az együttköltözők jövedelem igazolását
- büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonában, illetőleg haszonélvezetében nincs beköltözhető lakás, vagy családi ház
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az előzetes egyösszegű befizetésre vonatkozó kötelezettségvállalásának – pályázat nyertesség esetén – az elbírálásban hatályban lévő bérleti díj mértéke szerint tesz eleget
- nem kecskeméti lakos esetén munkáltatói igazolást arról, hogy kecskeméti munkahellyel rendelkezik
- a vállalt egyösszegű befizetés hónapra és pénzösszegben meghatározott mértékét
- pályázó maximum három lakásra pályázhat, azokat RANGSOROLVA /a lakás pontos meghatározásával (épület, lépcsőház, emelet, ajtószám megjelölésével)/,
- számlakivonatot a pályázat során vállalt egyösszegű befizetés fedezetének meglétéről (lakáselőtakarékosság, vagy más jellegű megtakarítás fedezetként való felhasználása esetén, a megtakarítást kezelő pénzintézet igazolása a pályázó rendelkezésére álló pénzösszegről, illetőleg annak kifizetésének határidejéről)

Pályázati feltételek:
a.) pályázatot nyújthat be az Európai Gazdasági Térség ( EGT ) nagykorú állampolgára, akinek, vagy házastársának, illetőleg vele jogszerűen együttköltöző hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében a pályázat benyújtásakor nincs beköltözhető lakás vagy családi ház, és
b.) aki kecskeméti lakos, vagy igazolt kecskeméti munkahellyel rendelkezik, továbbá
c.) olyan igazolt jövedelemmel rendelkezik a pályázó, illetve a vele együttköltözők, amely biztosítja azt, hogy a lakbér összege nem haladja meg a nettó összjövedelmük 20 %-át.
d.) Az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés minimum 2 évi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet.
e.) Amennyiben konkrétan meghatározott lakásra kettő vagy több pályázó, azonos összegű ajánlatot tesz, úgy közülük a legmagasabb igazolt jövedelemmel (együttköltözők esetén összjövedelemmel) rendelkező pályázó szerzi meg a bérleti jogot.
f.) a pályázati összegen felül a bérbeadás feltételeként 3 havi lakbérnek megfelelő összeg megfizetését köti ki a bérbeadó óvadékként.

A bérleti díj pályázat kiírásakor érvényben lévő mértéke a Petőfi S. utcán 680,- Ft/hó/m2
Ezek alapján a 35 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 119.000,- Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 23.800,- Ft, az egyösszegű befizetés minimum 571.200 Ft, maximum 1.428.000,- Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 71.400.-Ft.

A bérleti díj pályázat kiírásakor érvényben lévő mértéke a Homokbányán 486,- Ft/hó/m2
Ezek alapján a 42 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 102.060,- Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 20.412,- Ft, az egyösszegű befizetés minimum 489.888,- Ft, maximum 1.224.720,- Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 61.236.-Ft.
Ezek alapján a 50 m2-es lakáshoz szükséges minimumjövedelem nettó 121.500,- Ft/hó, egyhavi bérleti díj összege 24.300,- Ft, az egyösszegű befizetés minimum 583.200,- Ft, maximum 1.458.000,- Ft. A 3 havi lakbérnek megfelelő óvadék összege: 72.900.-Ft.

A bérleti díjak mindenkor érvényben lévő mértékét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 42/1996. (XI.4.) önkormányzati rendelete hatályos rendelkezései állapítják meg.

A Rendelet 27.§ (5) bekezdése értelmében:
Bérleti díj emelés csak az egyösszegű befizetéssel érintett – a (4) bekezdésben foglaltak esetén a felhasznált összeggel arányosan csökkentett – időszak leteltét követően érvényesíthető, amennyiben a bérleti szerződés nem kerül módosításra. A Rendelet 16.§ (7) bekezdése értelmében:
A költségelven meghatározott lakbérű lakások bérleti jogának közös megegyezéssel való megszüntetése esetén a bérlőt pénzbeli térítés nem illeti meg.

A Rendelet 27. § (3) és a (6) bekezdése értelmében a pályázat nyertesével a bérbeadó az egyösszegű befizetésnek megfelelő időtartamú bérleti szerződést köt. A lakásbérleti szerződésben meghatározott idő lejárta előtt benyújtott kérelem alapján a lakásbérleti szerződés egymást követő több alkalommal, alkalmanként legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható.

A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint a valótlan adatokat tartalmazó pályázatok érvénytelennek minősülnek. Érvénytelen továbbá az olyan pályázat, amelyet nem az arra rendszeresített formanyomtatványon, illetve a megadott határidőn túl nyújtottak be. Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a benyújtott pályázatok kiegészítésére, illetve az abban szereplő adatok módosítására a pályázati anyagok benyújtási határidejét követően nincs lehetőség!

A beérkezett pályázatok alapján a KIK-FOR Kft. 2016 februárjában dönt a nyertes pályázók személyéről. A pályázók a döntésről írásban értesítést kapnak.

A nyertes pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az általa vállalt pénzösszeget az értesítésben megjelölt számlára befizetni. A befizetésről szóló igazolás, illetőleg a bérbeadói hozzájárulás alapján kerül sor a bérleti szerződés megkötésére. Amennyiben a nyertes pályázó a befizetésnek a fenti határidőn belül nem tesz eleget, úgy az adott lakásra a következő legnagyobb összeget vállaló pályázó válik jogosulttá, akinek szintén 8 nap áll rendelkezésére az összeg befizetésére és így a bérleti jog megszerzésére.

A pályázat során az együttköltöző és közösen pályázó személyekkel bérlőtársakként (ennek minden jogaival és kötelezettségeivel) kerül a bérleti szerződés megkötésre. A nyertes pályázóval (pályázókkal) a KIK-FOR Kft köt bérleti szerződést. A lakásbérleti szerződés tartalmára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és a Rendelet rendelkezései az irányadóak.

A pályázattal összefüggően további felvilágosítást a KIK-FOR Kft. Ingatlankezelési Részlegénél lehet kérni a Kecskemét, Csányi J. krt. 14. I/117. számú helyiségében, illetve az alábbi telefonszámon: 76/487-522.

A pályázat ideje alatt lehetőség van a pályáztatott lakások megtekintésére, mely igényt a KIK-FOR Kft-nél (76/487-522) kell jelezni.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Adatlap

Jövedelem Igazolás

Nyilatkozat I.

Nyilatkozat II.

Nyilatkozat III.

forrás: kecskemet.hu/kikfor.hu

Galéria

KecskemétÖnkormányzatbérlakásbérlet