2022.11.26, Szombat

Szabálytalanságot tárt fel az ÁSZ a Katona József Múzeumnál

Állami Számvevőszék

2017.02.01. 14:21

Befejezte az Állami Számvevőszék a Kecskeméti Katona József Múzeum 2011-2014 közötti időszakra kiterjedő gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Múzeumnál kialakított irányítási rendszer nem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. A Múzeum pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, továbbá az alaptevékenység részét képező kulturális javak szabályszerű nyilvántartásáról sem gondoskodtak, a kulturális javak állományvédelme és vagyonbiztonsága a kölcsönzéseknél nem volt biztosított. A Múzeum az integritás szemlélet érvényesítése érdekében nem intézkedett.

Hirdetés

Magyarország Alaptörvénye P) cikke szerint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A megyei hatókörű városi múzeumok kulturális szempontból meghatározó jelentőségűek mind földrajzi elhelyezkedésüket, mind az ellátott feladatokat, valamint látogatottságukat tekintve. Pénzügyi és vagyongazdálkodásuk meghatározza a közfeladatok ellátását, a kulturális örökséghez tartozó javak védelmét és megőrzését, valamint a nyilvánosság számára történő hozzáférhetőség biztosítását.

A Kecskeméti Katona József Múzeumnál az irányító szervi hatásköröket 2011. december 31-ig a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 2012. december 31-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. január 1-jétől Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése gyakorolja. A középirányító szervi feladatokat 2012-ben a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ látta el. A Múzeum pénzügyi, gazdálkodási feladatait 2011-ben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete, 2012-ben a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ végezte, míg 2013-ban és 2014-ben a Múzeum látta el. A Múzeum teljesített bevétele 2014-ben 523,6 millió Ft, teljesített kiadása 434,4 millió Ft volt. 

Az ÁSZ megállapította, hogy az irányító szervek a Múzeumra vonatkozóan összességében szabályszerűen gyakorolták feladataikat. A 2011-2012-es átszervezés nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mert a vagyon tényleges átadására szolgáló jegyzőkönyv felvételére nem került sor. A 2012-2013-as központi alrendszerből önkormányzati alrendszerbe történő átszervezés során pedig az átláthatóság sérült, mivel nem készült vagyonátadási jelentés. 

A Múzeumnál a kontrollkörnyezet kialakítása 2011-ben nem volt szabályszerű, mivel nem rendelkezett a gazdálkodását meghatározó szabályzatokkal. A pénzügyi, számviteli tárgyú szabályzatok elkészítése a gazdasági szervezet feladata volt, azonban ezen kötelezettségének 2011-ben nem, 2012-ben pedig késedelmesen tett eleget. A Múzeum az ellenőrzött időszakban nem rendelkezett ellenőrzési nyomvonallal és szabálytalanság kezelési eljárásrenddel, továbbá 2013-2014 között bizonylati renddel és önköltség-számítási szabályzattal, ezáltal nem biztosították a gazdálkodás jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályozási környezetét. Nem szabályozták a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, továbbá a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségnek sem teljes körűen tettek eleget, amellyel a Múzeum gazdálkodásának, működésének átláthatósága nem volt biztosított. Nem gondoskodtak továbbá 2011-2012-ben a belső ellenőrzés kialakításáról, ezáltal nem teremtették meg a gazdálkodás szabályszerűségének, a közpénzek felhasználásának elszámoltathatóságát, átláthatóságát. 

Az ÁSZ feltárta, hogy a bevételek elszámolása nem volt szabályszerű, mivel az ingatlan vagyonelemek hasznosítása az erre felhatalmazást adó szerződés hiányában történt. A kiadási előirányzatok felhasználása 2011-2012 között nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, 2013-2014 között pedig részben volt megfelelő. Az ellenőrzött időszakban előfordult, hogy kötelezettségvállalásra pénzügyi ellenjegyzés hiányában szabálytalanul került sor, az érvényesítést szabályszerű kijelölés hiányában gyakorolták. A Múzeum a 2012. évi beszámolójában a feladat ellátását szolgáló vagyont szabálytalanul mutatta ki. A 2013-2014. évi beszámolóiban a feladat ellátását szolgáló vagyont szabályszerű bizonylat hiányában vezette ki nyilvántartásaiból, azonban azt továbbra is használta és hasznosította. A kulturális javak kölcsönzésére a 2011-2014 között kötött szerződések nem tartalmazták a jogszabályban rögzített kötelező tartalmi elemeket, emiatt a kölcsönzött kulturális javak állományvédelme nem volt megfelelően biztosított. 

Az ÁSZ Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének hat, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójának pedig további 17 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. 

KecskemétKecskemétKatona József MúzeumÁllami számvevőszék